Rhythmic Mandala
Rhythmic Mandala
Burr Oak
24 x 9 x 3"